Araç Kiralama Koşulları ve Hizmet Sözleşmesi

Araç Kiralama Koşulları ve Hizmet Sözleşmesi

ARAÇ KİRALAMA KOŞULLARI VE HİZMET SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme ile kiralayan OTOKİRALA BİLİŞİM LTD. ŞTİ. bu kira sözleşmesinde tanımlanan vasıtayı (bu sözleşmede "vasıta" olarak belirtilecektir) sözleşmede adı ve adresi geçen KİRACI 'ya kiralamaktadır. OTOKİRALA BİLİŞİM LTD. ŞTİ. iş bu sözleşmede “OTOKİRALA” olarak anılacaktır.

KİRACI, vasıtayı bu sözleşmede belirtilen koşullara uygun olarak kullanmayı, kira ücretini ödemeyi ve genel satış koşullarını kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. Sözleşmeyi kabul etmesiyle KİRACI şahsına ait ve yasalardan kaynaklanan tüm yükümlülükleri kabul etmiş olur. KİRACI 'nın online rezervasyon işleminde beyan ettiği telefon, adres ve maile yapılan tüm bildirimler geçerli sayılacaktır.

1- KİRACI vasıtayı,tüm lastikleri, vasıtaya ait belgeleri, aksesuar ve teçhizatı ile birlikte teslim aldığı gibi vasıtanın kiralandığı şehirde veya sözleşmede belirtilen başka bir yerdeki OTOKİRALA teslimat merkezine, belirtilen günde iade ve teslim edecektir. Bütün uzatmalar için OTOKİRALA 'ya başvuracak ve OTOKİRALA 'nın onayını alacaktır. Onay alınmaksızın yapılan uzatmalarda, KİRACI 'nın aracı hukuka aykırı olarak yeddieminde bulundurduğu taraflarca kabul edilmiştir. KİRACI, kiralanan araç için navigasyon, bebek koltuğu, kar lastiği vb. ilave hizmetler talep ettiği taktirde ilave ücretini ödemekle yükümlüdür.

2- Kiracının vasıta kullanım hakkını kısıtlayan haller:

Alkol veya uyuşturucu madde almış bir kişi veya ek sürücü olarak belirtilmeyen bir sürücü tarafından kullanım,

Motorlu spor faaliyetleri (yarış, sürat tayini, ralli, sağlamlık ve hız denemeleri dâhil),

Açık veya gizli bir gelir karşılığında yolcu veya mal taşınması,,

Herhangi bir vasıta ya da treyleri itmekte veya çekmekte,

Gümrük mevzuatına ve diğer kanunlara aykırı maddelerin taşınmasında veya diğer gayri kanuni işlerde,

Vasıtaya zarar verecek şekilde ve yükleme haddini aşacak yük / eşya taşınmasında,

Vasıtaların marka ve modelini dikkate alarak kiralama amacına uygun olmayan şekilde yer ve şartlarda amaçları dışında teknik yapılarına ve tahammül güçlerine uygun olmayan yer ve yollarda, olağan dışı ve trafik koşullarına uygun olmayan yol şartlarında.

3- Vasıtanın Kullanımı:

Vasıta, KİRACI tarafından kira başlangıcında sözleşme üzerine isim/isimleri kaydettirilen, sürücü ile ilgili koşullara uyan şahıslar tarafından da kullanılabilir.

Vasıta geçerli sürücü belgesine sahip KİRACI veya sözleşmede belirtilen ek sürücü tarafından kullanılacaktır. Sürücünün ehliyet durumuna göre OTOKİRALA, KİRACI 'dan ek güvence bedelleri veya kiralama bedeline ek teminat bedelleri tahsil edebilecektir. KİRACI, bu durumu bildiğini ve onay verdiğini kabul ve taahhüt eder. KİRACI 'nın veya ek sürücünün aday sürücülüğünün iptal olması durumunda da sürücü derhal vasıtayı iade ile yükümlüdür. Aksi halde doğacak tüm adli ve idari yaptırımlardan ve tüm zararlardan KİRACI sorumlu olacaktır.

KİRACI, kiralanan vasıtayı kullanma yetkisi tanıdığı kişinin bu kontratın tüm koşullarına uymasını tamamen sağlamakla yükümlüdür. Aksi halde doğabilecek tüm sonuçlardan tamamen KİRACI sorumludur.

4- KİRACININ, OTOKİRALA'nın isteği üzerine OTOKİRALA'nın belirlediği şartlarda ödemekle yükümlü olduğu durumlar:

Yürürlükte olan fiyat listesine göre kiralanan gün sayısı üzerinden hesaplanan kiralama bedelini,

KİRACININ, imzasını atarak kabul ettiği seçenekli maddelerle ilgili, Hasar Sorumluluk, Araç Hırsızlık, İhtiyarı Mali Mesuliyet, Ferdi Kaza sigortası bedellerini, mini hasar güvencesini, OTOKİRALA tarafından KİRACI 'ya bedelini ödemek koşulu ile sunulacak poliçe paketlerini, kiralama sonunda ortaya çıkabilecek tek yön ücretini ve kanunen uygulanan vergileri, vasıtayı teslim aldığı yakıt seviyesinden daha düşük bir seviyede teslim etmesi durumunda eksik kalan akaryakıt bedelinin tamamı oranında hizmet bedeli ile birlikte akaryakıt tutarları KİRACI tarafından ödenmekle yükümlüdür.

KİRACI 'nın araç kiralaması esnasında muafiyetli sorumluluk sigorta poliçesi bedelini ödeyip tercih ettiği durumda; kiracı, OTOKİRALA 'ya kira sözleşmesi boyunca meydana gelen kazaya ilişkin olarak sözleşmede ve yasal mevzuatta temin etmesi gereken evrakı eksiksiz temin ederek OTOKİRALA 'ya iletmesi durumunda, söz konusu kazadaki hasar ve zarar bedelinin OTOKİRALA 'nın belirleyeceği muafiyet tutarı kapsamındaki tutarını ödemekle yükümlü olacaktır. 

Bu bedelin üstünde kalan tutarlar ise OTO KİRALA tarafından OTO KİRALA ’nın poliçesinin içeriği ve limitleri dahilinde olmak üzere genel kasko koşulları çerçevesinde değerlendirmeye alınacaktır. 

Şayet poliçelerin kapsamına girmeyen veya genel kasko koşulları uyarınca kabul edilmeyen hususların mevcudiyetinde (KİRACI 'nın alkol veya uyuşturucu kullanırken araç kullanması, kaza rapor ve tutanaklarını, alkol raporunu temin etmemesi vb.) ise söz konusu hasar bedelinin tamamı KİRACI tarafından ödenecektir.

KİRACI, kaza yaparsa Hasar Sorumluluk poliçesini kabul etmediği takdirde sorumlu olduğu miktarı, ancak kaza durumunda, KİRACI 'ya alkol, uyuşturucu ya da başka bir nedenden dolayı ceza verilmişse, OTOKİRALA, KİRACI 'dan kazadan dolayı oluşan hasarların tamir bedellerini, kazadan dolayı meydana gelen tüm masrafları tazminatıyla birlikte isteme hakkını kazanır. Kiralama başlangıcında kiralamanın yaklaşık tutarına karşılık bir provizyon, KİRACI 'nın kredi kartından bloke edilir. KİRACI, provizyon ile yapılan kira bedeli, hasar, zarar bedeli ve sözleşmede belirtilen diğer tahsilâtlara itiraz etmeyeceğini peşinen kabul eder.

KİRACI 'nın kirası altındaki oto çalınırsa, Araç Hırsızlık Poliçesini kabul etmediği takdirde, aracın veya donanımın bedelini güncel satın alma maliyetlerine göre ödemekle yükümlüdür.

5- Aşağıdaki hususlar güvence kapsamında girmemektedir ve güvence tarafından karşılanmamaktadır. İş bu sebepten bu hususlar KİRACI tarafından karşılanmalıdır.

Kazaya bağlı olmaksızın lastik yarılması, jantta oluşan hasarlar

Jant kapağı ve stepne çalınması

Ruhsat, plaka, yangın söndürücü ve ekipmanların zarar görmesi

Aracın anahtarının kaybı ve/veya kullanım kaynaklı olarak araç anahtarının zarar görmesi

Sigorta kapsamına girmeyen araca verilen her türlü zarar

Araç çalınmalarında genel kasko kuralları geçerli olup, aşırma benzeri güvence firmalarının hırsızlık olarak nitelendirmediği, kasko kapsamına dâhil edilemeyen ve güvence şirketlerinin ödeme yapmadığı durumlarda, KİRACI araç bedelini ve diğer zararları ödemeyi peşinen kabul eder.

OTOKİRALA, araç içinden çalınan veya aşırıları eşyaların tazmininden sorumlu tutulamaz,

KİRACI, 3. şahıslara verilen Zorunlu Trafik güvencesi kapsamı dışında kalan hasar bedellerini ödemekle yükümlüdür. Ancak KİRACI, İşbu kira sözleşmesinde belirtilen İhtiyarı Mali Mesuliyet güvence bedeli primini ödemesi halinde söz konusu hasar bedelinden poliçede kiralanan araç için belirtilen bedel kadar muaftır.

KİRACI, kira sözleşmesi anında prim bedelini ödediği Ferdi Kaza güvencesi kapsamındaki bedel tutarınca muaftır. Bu miktarı aşan kısımlardan KİRACI münhasıran sorumludur.

KİRACI, söz konusu vasıtayı hem mekanik hem de kaporta açısından sağlam ve iyi durumda teslim aldığını, vasıtada hiçbir hasar ya da kaza izi bulunmadığını kabul eder. (Kira sözleşmesi ve araç teslim formunda belirtilenler dışında) KİRACI sağlam ve iyi durumda teslim aldığı araçta, kullanım hatası nedeni ile ve / veya dikkatsizlik, tedbirsizlik nedeni ile oluşan ve trafik güvencesi kuralları kapsamında, güvence firmalarından talep ve tahsil edilemeyen her türlü mekanik, elektrik ve sair 3. kişilerin talepleri de dahil olmak üzere tüm zarar ve ziyanları, cezaları ilk talepte ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 

KİRACI 'ya verilen araçta herhangi bir surette hasar meydana gelmesi halinde sürücüden harcanacak bedel kadar hasar takip bedeli alınacaktır.

KİRACI, teslim aldığı aracın bakımlarının düzenli yapılması amacı ile aracı teslim aldığı tarihten itibaren teslim etme tarihine kadar düzenli olarak kontrollerini yapacak ve gerektiğinde bakım için teslim aldığı ofise aracı teslim edecektir. Aksi halde doğacak zararlardan KİRACI sorumlu olacaktır.

6- KİRACI tarafından kullanılan ve yukarıda belirtilen vasıta, trafik güvencesi şartları ile korunmuştur. KİRACI, kendisi, 3. şahıslar ve kiralanan araç için, hasar ve zarar muafiyeti sağlamak için, kira sözleşmesinin imza anında kendisine sunulan hırsızlık, hasar, İhtiyari Mali Mesuliyet ve ferdi kaza güvenceleri ile koruma sağlamak istediği takdirde, bunlara ait teminat prim bedellerini ayrıca ve ek olarak peşin ödemek suretiyle istifade etmek hakkına haizdir. Aksi takdirde her türlü idari cezai ve hukuki sorumluluk KİRACI 'ya ait olacaktır. Ancak KİRACI vasıtanın ya da karoserinin üst kısımlarında olan darbeler sonucu meydana gelen hasar bedellerini, trafik güvencesi ve hasar güvencelerini kabul etmiş olsa dahi, ödemekle yükümlüdür. KİRACI hasar muafiyet güvencesi kabul etmiş olmasına rağmen aşağıda belirtilen koşullarda vasıtanın zarar görmesi durumunda hasar sorumluluğunu ve buna ilişkin giderleri itiraz etmeksizin karşılamayı kabul eder:

7- Kaza anında alkollü ve / veya uyuşturucu etkisi altında ise,

Yasal hız sınırının aşıldığı durumlarda (kaza tespit raporunda kazanın hız nedeniyle meydana geldiğinin belirtilmesi),

c) Trafik kaza tutanağının düzenlenmediği ve alkol raporunun alınmadığı durumlarda, kasıtlı kazalarda,

d) Trafik yasalarına aykırı vasıta kullanılması halinde,

e) KİRACI ve kira sözleşmesinde ek sürücü olarak belirlenen sürücü / sürücüler dışındakilerin aracı kullanması neticesinde meydana gelen kaza ve/veya hasarlarda,

f) Türkiye Güvence ve Reasürans Şirketleri Birliği kasko poliçeleri genel şartları gereğince kasko bedelinin ödenmediği hallerde veya güvence şirketlerinin herhangi bir nedenle ödeme yapmadığı hallerde.

8- KİRACI ve diğer yetkili sürücüler (ek sürücü) kira süresi içerisinde kaza olması durumunda OTOKİRALA ’nun güvence şirketinin çıkarlarını korumak için aşağıdaki önlemleri yerine getirmek zorundadır:

İlgili kişilerin ve tanıkların isim ve adreslerini almak,

Çift taraflı kazalarda tarafın/tarafların ehliyet, ruhsat ve trafik güvence poliçelerinin fotokopisini, fotokopinin mümkün olmadığı durumlarda bilgilerini almak,

Sorumluluğu veya suçu kabullenmemek,

Yeterli güvenlik önlemlerini almadan vasıtayı terk etmemek,

Maddi, ölümlü ve cismani zararla sonuçlanan bir kaza vukuunda durumu derhal en yakın polis görevlilerine veya ilgili mercilere bildirmek,

Kaza bildirimini ve ilgili tutanak ve raporları en geç 24 saat içerisinde ilgili ofise veya en yakın OTOKİRALA ofisine ulaştırmak.

9- OTOKİRALA, hiçbir şekilde KİRACI tarafından vasıtada taşınan ya da bırakılan herhangi bir malın kaybından sorumlu tutulamaz. KİRACI, kiraya verenin bahsedilen türde bir kayıp ya da hasar sonucu meydana gelebilecek dava, suçlama, şikâyet ve zarardan ibra eder.

10- Vasıtanın    KİRACI tarafından kullanılmadığı zamanlarda KİRACI olası kaza ya da hırsızlıkları önlemek için gerekli tedbirleri almak ve vasıtanın kapılarını kilitlemekle yükümlüdür. Vasıtanın çalınması halinde KİRACI, vasıtanın ruhsatını ve anahtarlarını iade ederek gerekli önlemleri aldığını ve ilgili emniyet makamlarına haber verdiğini kanıtladığı takdirde sorumluluktan kurtulacak ve Hırsızlık Güvencesi 'nden yararlanacaktır.

11- Şahıslara ve araç içindeki yolculara verilen maddi zararlar, tedavi giderleri aracın zorunlu trafik güvencesi limitleriyle sınırlı olup, poliçe limitlerini aşan ve/veya maddi, manevi zararlar dâhil meydana gelecek tüm sorumluluk ve yükümlülükler KİRACI 'ya aittir.

12- OTOKİRALA vasıtanın üretimini yapmadığından, vasıtanın ya da yedek parçalarının mekanik ya da imalat hatası sonucunda meydana gelebilecek kayıplarda hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

13- KİRACI, kendisine teslim olunan aracı/araçları, ticari kazanç maksatlı olarak yorumlanabilecek bir şekilde yük veya yolcu taşıma amacı başta olmak üzere tescil ve trafik belgelerinde yazılı maksadın ve / veya bu Sözleşmeyle belirlenen kullanım amacının haricinde hiçbir maksatla kullanmayacak işbu Sözleşme kapsamında kullanımı için verildiğini; ayrıca, burada yazılı kullanım amacının dışına çıkarsa, bunun, Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolu Taşıma Kanunu dahil ilgili tüm mevzuat çerçevesinde doğuracağı her türlü sorumluluk ve riskin münhasıran kendisine ait olacağını, OTOKİRALA 'ya herhangi bir sebep ve surette gelebilecek tüm idari, adli ve cezai yaptırım ve sorumlulukların ve uğranılan zararların fer'ileriyle birlikte kendisine derhal rücu edilebileceğini bilmekte ve tüm bu hususları aynen kabul etmektedir.

14- KİRACI, kiralanan araçların hiçbir şekilde başka bir şahıs veya kuruluşa kiraya verilmeyeceğini, hangi neden ve koşul altında olursa olsun Kira Anlaşması ve Genel Satış Koşulları üzerinde ismi yazılı olmayan bir kişiye kullandırılmayacağım veya satılmayacağı hususlarını kabul ve taahhüt eder. Aksi durumun tespiti halinde, OTOKİRALA 'nun hasar güvenceleri geçerli olmayacak ve tüm zarar ve ziyanlar, KİRACI tarafından karşılanacaktır. Ayrıca, aracın, başka bir şahsa kiraya verildiğinin veya kullandırıldığının tespiti halinde, OTOKİRALA 'nun, ilgili araç için fatura ettiği araç kira ücretinin 3 katı kadar cezai ücret talep etme hakkı saklıdır. Söz konusu aracın başka bir kişiye satılması veya satılmaya teşebbüsü halinde, OTOKİRALA 'nun, en az araç değeri kadar bir ücreti, cezai şart talebi olarak talep ve tahsil etme hakkı saklı olacaktır. KİRACI, OTOKİRALA 'nun bu tür taleplerini, nakden ve defaten, ilk talepte karşılamayı kabul ve taahhüt eder.

15-’’KİRACI’’dan kaynaklı olarak aracın trafikten men edildiği ve/veya aracın trafiğe çıkışına engel olduğu, kullanımına imkan verilmeyen durumlarda kullanılmayan günlerin kazanç kaybı, aracın otoparka çekilmesi durumunda tüm otopark masrafları, adli ve idari cezalar düzenlendiği durumlarda bu cezalar, trafikten men edilmesi sebebi ile doğmuş ve doğacak tüm zararlar vs. her türlü masraf KİRACI tarafından karşılanacaktır. Aracın otoparktan alımına ve sürecinin takibine ilişkin olarak da gerekli işlemleri OTOKİRALA gerçekleştirecek olup, bu işlemlere ilişkin doğacak masrafları vs. 'de KİRACI karşılayacaktır. OTOKİRALA, bu bedelleri KİRACI 'ya kiralama bedeli ile birlikte hizmet bedeli olarak fatura edecek olup, KİRACI, OTOKİRALA 'nun kiralama dönemine ilişkin olarak doğmuş ve doğacak tüm zararlarını karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.

16- KİRACI, araçları Türkiye sınırları dışına çıkaramaz. Aksi halde doğmuş ve doğacak tüm zararlar KİRACI tarafından karşılanacaktır. OTOKİRALA 'nun onayı olmaksızın yurt dışına çıkarılan aracın talep edildiği halde iade edilmemesi durumunda da araç bedeli KİRACI tarafından karşılanacaktır. Ofislerimizden yapılan Sigara içilmeyen araç kiralamalarında araç içinde sigara içildiğinin tespiti durumunda ...........TL+ KDV ceza uygulanacaktır.

17- KİRACI mal ve yolcu taşıdığı takdirde, taşınan mala veya yolcuya gelebilecek hasarlardan OTOKİRALA sorumlu tutulamaz, sorumluluk münhasıran KİRACI 'ya veya sürücüsüne aittir. KİRACI 'nın bu taşımayı usulsüz olarak yerine getirmesi durumunda OTOKİRALA'ya yöneltilecek her türlü idari ve adli cezalar KİRACI 'ya fatura edilecektir. Buna ek olarak sözleşme konusu aracın trafikten men 'ine karar verilen durumlarda da trafikten men edildiği gün süresince kiralama bedeli işletilecek olup, bu hususa ilişkin olarak da doğacak ek masraflar vs. OTOKİRALA doğmuş ve doğacak tüm zararları KİRACI tarafından karşılanacaktır.

18- KİRACI 'ya köprü, otoyol vb. geçişler için OGS, HGS vb. geçiş sistemleri tedarik edilir. Söz konusu geçişler KİRACI 'ya geçiş bedeli + KDV olarak fatura edilecektir.

19- OTOKİRALA, ilgili araca kesilen trafik ceza tutanakları üzerinde yazan bedelleri ilgili kurumlara ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu bedeller kiracıya rücu edilecektir. OTOKİRALA söz konusu cezalara ilişkin erken ödeme indirimi vs. herhangi bir bedel indirimi talep etmeyecektir. OTOKİRALA rafik cezası ile ilgili hizmet bedeli talep etme hakkını saklı tutar.

20- Araçlarda kullanılan yakıt markası KİRACI 'nın insiyatifinde olup, yakıt hatalarından kaynaklanan arızaların masrafları KİRACI tarafından karşılanacaktır. Yakıt kaynaklı oluşan zararlarının karşılanmasıyla ilgili, Petrol şirketleri ile KİRACI muhatap ve sorumlu olacaktır. KİRACI, sözleşme konusu araçlarda kullanılan yakıt markası konusunda seçim hakkına sahipse de araçların kullanım kılavuzlarında belirtilen kalitede yakıt kullanılmaması sebebi ile doğacak hasarın giderilmesine ilişkin bedeller, KİRACI 'ya ayrıca fatura edilir.

21- KİRACI'nın bu sözleşmenin herhangi bir maddesine uymaması halinde KİRACI, OTOKİRALA'ya bahsedilen vasıtayı nerede olursa olsun ve ön uyarıya gerek kalmadan derhal geri alma yetkisini tanır. KİRACI vasıtanın OTOKİRALA tarafından geri alınması sırasında meydana gelebilecek hasar ve harcamaları ödemekle yükümlüdür. OTOKİRALA, vasıtanın geri alınması sırasında vasıtada bulunan nesne veya maddelerin kaybından ya da hasarından sorumlu değildir.

22- OTOKİRALA, herhangi bir sebep göstermeksizin kira anlaşmasını ve bu sözleşmeyi fesih edebilecektir. Bu fesih sebebi ile KİRACI her ne nam altında olursa olsun OTOKİRALA 'dan herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. KİRACI, feshi müteakip derhal aracı OTOKİRALA 'ya teslim edeceğini kabul ve taahhüt eder. Aksi halde teslim edilmeyen her gün için kiralama bedeli işletilmeye devam edecektir. Fesih bildirimini müteakip 3 gün içerisinde de aracın teslim edilmemesi halinde ise OTOKİRALA, KİRACI hakkında TCK kapsamında emniyeti suiistimal suçunun oluşması sebebi ile resmi makamlara bildirimde bulunacaktır.

23- KİRACI, ödemeleri kredi kartı veya  nakit olarak yapacaktır. KİRACI; kira ödemeleri, provizyon ve sözleşmede kararlaştırılan diğer ödemelerin başlangıçta onayını verdiği kredi kartından tahsillini ve bu tahsilatlara ilişkin itiraz hakkının olmadığını peşinen kabul eder. 

Ayrıca, cari hesapla çalışılan KİRACI' lar ödemelerini fatura karşılığı belirlenen sürelerde yapacaktır. KİRACI, kira bedelinin ve sözleşme kapsamındaki diğer bedellerin ve yasal ödemelerin ödenmemesi durumunda hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın fatura tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası avans faizi oranının iki katı tutarınca temerrüt faizi ödemeyi kabul beyan ve taahhüt eder.

24- KİRACI, sözleşme süresi sona erdiği taktirde hiçbir ihtara gerek olmaksızın sözleşmenin sona ermiş olduğunu ve sözleşmesinin herhangi nedenle sona ermesine rağmen aracı teslim etmemesinin ceza hukuku hükümlerince suç teşkil ettiğini, aracı kira süresi dışında, KİRACI 'sı veya sözleşmede belirtilen Yedek Kullanıcı dışında kullanması ve/veya yasalara aykırı şekilde araç kullanması halinde, hasar ve sorumluluğu anlamında hiçbir güvence ve teminattan, yasal haktan istifade edemeyeceğini ve bu hususlar için haricen başkaca bir bildirimde bulunulmayacağını bildiğini beyan etmektedir.

Kiracı,kiralamaya ilişkin gerçekleştireceği hizmet ve mal alım satımı ve diğer işlemler nedeniyle kendisine tebliğ edilecek faturaların yalnızca, Vergi Usul Kanunu uyarınca elektronik ortamda oluşturularak bildirmiş olduğu e-posta adresine gönderileceğine onay verdiğini kabul ve beyan etmektedir. Herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına, yazılı olarak aksi kararlaştırılmadıkça KİRACI 'ya haricen bir kâğıt fatura tebliğ edilmeyecektir. KİRACI 'nın bildirmiş olduğu e-posta adresinin doğruluğuna ilişkin tüm sorumluluk KİRACI 'ya aittir. E-mail adresinin hatalı bildirilmesi, kullanım dışı olması vs. durumlarında faturanın iletilememesi halinde KİRACI, OTOKİRALA 'dan her ne nam altında olursa olsun bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Bu durumda da OTOKİRALA'nın herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.

26- Yazılı olmadığı takdirde bu hüküm ve koşullardaki herhangi bir değişiklik ya da ek geçersizdir.

27- KİRACI, kira bedelinin ödenmemesi durumunda hakkında ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir talebinde bulunulması halinde  OTOKİRALA BİLİŞİM LTD.ŞTİ‘nin teminat göstermeksizin ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir kararı almaya yetkili olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.

28- KİRACI, kiralamadan kaynaklanan sözleşmesel ve yasal tüm ödemelerin kiralama başında ibraz etmiş olduğu kredi kartından çekilmesine şimdiden muvafakat ettiğini kabul ve taahhüt eder.

29- KİRACI, OTOKİRALA'nun defter kayıtlarının ve belgelerinin HMK madde 193 uyarınca geçerli, yeterli kanuni delil olduğunu peşinen kabul eder.

30- Bu sözleşmeden doğan ihtilafların çözümünde ADANA Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Ücretsiz hizmetler
Kesintisiz müşteri desteği
Kesintisiz müşteri desteği
Ücretsiz iptal ve değişim
Ücretsiz iptal ve değişim
Ücretsiz araç servisi işlemi
Ücretsiz araç servisi işlemi